Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Z jakim dokumentem masz do czynienia?

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej: „Polityką”) sklepu internetowego www.termicotychy.pl (zwanego  dalej: „Sklepem”).  ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników Sklepu dostępnego pod adresem www.modeledo.pl i/oraz na  podstronach. Polityka ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Sklepu (nie jest umową ani regulaminem). Niniejszą Politykę stosuje się odpowiednio także do innych osób odwiedzających Sklep w zakresie, w jakim przetwarzane są ich Dane Osobowe.

Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące w niniejszej Polityce i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie sklepu internetowego.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką, a treścią klauzuli informacyjnej przekazanej przez Administratora (w ramach zakładki Ochrona Danych Osobowych) - informacją, którą Użytkownik powinien się kierować jest przekazana mu w ramach wspominanej klauzuli informacyjnej.

2. Kto jest Administratorem Twoich Danych Osobowych?

Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji jest Małgorzata Ochał prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Bateriaplus Małgorzata Ochał z siedzibą pod adresem: Babice, ul. Greglów, nr 19, 32-600 Oświęcim (NIP: 646-254-87-58, REGON: 122934277, nr telefonu:.732-606-696. adres poczty elektronicznej: info@modeledo.pl - zwany dalej „Administratorem". Możesz też skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: info@modeledo.pl

3. Jak dbamy o Twoje Dane Osobowe?

Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego Dane Osobowe są:

 •  przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 •  zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 •  adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 •  prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?

Twoje Dane Osobowe uzyskane w związku z korzystaniem przez Ciebie z Sklepu przetwarzamy w następujących celach:

 1. zawarcie i wykonanie łączących nas umów Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w szczególności w celu umożliwienia Ci założenia konta i/ lub składania zamówień oraz wysyłki zamówionych przez Ciebie produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b) RODO, dalej „wykonanie umów”) – przez czas trwania tych umów;
 2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym:

a/ wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych,

                   b/ rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach,

                     (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c) RODO, dalej „obowiązki prawne”).

 Dane niezbędne do wykonania obowiązków prawnych będziemy przetwarzać przez czas istnienia tych obowiązków, przykładowo:

          a/ przez okres, w którym mamy obowiązek wystawiania faktur oraz w którym przepisy podatkowe nakazują nam przechowywać dokumenty księgowe,

b/ przez okres, w którym możesz zgłosić reklamację lub dokonać zwrotu produktu  lub w zakresie danych dotyczących Twoich zamówień, przez czas istnienia konta w celu umożliwienia Ci łatwego dostępu do historii Twoich zamówień.

Jeśli zdecydujesz się na wskazanie nam przyczyny zwrotu produktu lub podanie szczegółów reklamacji niewynikających z przepisów, dane te będziemy przetwarzać także w celu lepszego dostosowania naszej oferty do oczekiwań Klientów – przez okres do tego niezbędny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, dalej „nasz prawnie uzasadniony interes”).

Twoje Dane Osobowe będą przez nas przetwarzane także w celu wykazania, że prawidłowo wykonaliśmy ciążące na nas obowiązki prawne – przez okres, w jakim możemy ponieść konsekwencje ich niewykonania np. otrzymać karę finansową od urzędu państwowego (nasz prawnie uzasadniony interes);

3.        ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia (np. wynikające z umów, konkursów, promocji itp.) lub przez czas trwania ewentualnych postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

4.        kontakt z  e Sklepem – przez okres niezbędny do prowadzenia z Tobą korespondencji (np. za pomocą czatu, formularza kontaktowego, czy poczty elektronicznej) oraz do ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z takiej korespondencji (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes lub, w zależności od treści korespondencji, podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy);

5.        marketing bezpośredni, w tym wysyłka informacji handlowych i materiałów marketingowych mailowo lub telefonicznie (jeśli wyrazisz na nią zgodę) lub drogą pocztową, przyznawanie bonów i innych korzyści, (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

6.        organizacja konkursów (jeśli zdecydujesz się wziąć w nich udział) – przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród, (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

5. Jakie Dane Osobowe zbiera Administrator w sposób automatyczny podczas korzystania z Serwisu?

Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Administratora i przechowywane na komputerze Użytkownika zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu Pliki cookies wykorzystywane są̨ przez Administratora w celu obsługi Sklepu i zapewnienia możliwości udostępnienia Użytkownikowi interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Użytkownika zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora mogą̨ mieć́ charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Sklepu i służą̨ do przechowywania informacji takich jak hasło, czy login Użytkownika, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu. W każdym wypadku Użytkownik może zablokować́ instalowanie plików cookies lub usunąć́ stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać́ z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować́ się̨ z producentem przeglądarki, z której korzystasz. Obok plików cookies Administrator może również̇ gromadzić́ dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą̨ obejmować m.in. adres IP Użytkownika, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Użytkownik wszedł do Sklepu.

Niektóre podstrony w ramach Sklepu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikiem mogą̨ zawierać́ tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają̨ na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również̇ informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą̨ archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników Sklepu Dane te nie będą̨ łączone z przekazanymi przez Użytkownika Danymi Osobowymi.

Informacje zebrane przez Administratora służą ocenie korzystania z Sklepu przez Użytkownika i poprawie jakości funkcjonowania.

Więcej informacji dotyczących plików cookies znajduje się w Polityce Cookies dostępnej w Serwisie.

6. Jakie Dane Osobowe zbiera Administrator podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Administrator będzie zbierał od Użytkowników następujące Dane Osobowe za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Sklepie:

 • nazwisko i imię̨,
 • adres zamieszkania lub/i adres dostawy,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 • dane dotyczące karty płatniczej lub kredytowej – w zależności od wybranej metody płatności,  

 jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy  mogli skontaktować się z Użytkownikiemi dokonać dostawy.

7. Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich Danych Osobowych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?

Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego Sklepu, na przykład do złożenia przez Użytkownika zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta (zawarcia i wykonania Umowy), zapisania się do newslettera lub skorzystania z naszych formularzy.

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy Danych Osobowych wskazany jest uprzednio w Sklepie (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

8. Czy Twoje Dane Osobowe podlegają profilowaniu i co to dla Ciebie oznacza?

Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Użytkowników, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Użytkownika, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on Sklep. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Użytkownika oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Użytkownik będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.

W ramach serwisu Sklepu, Administrator tworzy profile Użytkowników – analizuje i prognozuje ich osobiste preferencje oraz aktywność w Sklepie – co pozwala na skorzystanie przez Użytkownika z dedykowanych profitów, w szczególności dodatkowych Bonów. Tworzenie profili Użytkownika jest niezbędne w tym celu – bez opracowania profilu Użytkownika, Administrator nie byłby w stanie poznać jego potrzeb i upodobań oraz stwierdzić, że spełnione zostały przesłanki do przyznania Użytkownikowi dodatkowych Bonów, w szczególności opartych na aktywności Użytkownika, a Użytkownik nie mógłby w pełni korzystać z oferowanych profitów.  

9. Komu możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe?

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu zamówień, z jakich korzysta Użytkownik.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział podmioty wspierające Administratora w jego bieżącej działalności, w szczególności:

 • agencje marketingowe i inne podmioty wspierające nas w działaniach marketingowych,
 • zewnętrzni dostawcy usług informatycznych (w tym systemów IT),
 • podmioty wspierające nas w obsłudze korespondencji,
 • podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, czy rachunkową,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 • operatorzy płatności internetowych,
 • podmioty współpracujące z nami w ramach usług sprzedażowych.

Ponadto, podane przez Użytkownika informacje mogą̨ zostać́ udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają̨ tego obowiązujące przepisy prawa.

 10. Jakie prawa Ci przysługują?

Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

     -     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

     -     przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

     -     dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);

     -     żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);

     -     cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

     -     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub  strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Użytkownika).

11. Środki techniczne i obowiązki Użytkownika

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych Osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Użytkownika płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą̨ następować́ za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL.

Podjęte przez nas działania mogą̨ okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Użytkownik sam nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności, Użytkownik musi zachować́ w poufności login i hasło do Sklepu i nie udostępniać́ ich osobom trzecim. Proszę̨ pamiętać́, że Administrator nie będzie zwracał się do Użytkownika o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Serwisie. W celu uniemożliwienia korzystania z Twojego Konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować́ po zakończeniu korzystania ze Sklepu.

12. Kwestie techniczne

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jego szkodę.

13. Informacja handlowa

Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Użytkownikiem na odległość (np. wiadomość e-mail).

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody.

Zgoda Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) i poprzez sms może zostać wycofana poprzez dokonanie zmian w ustawieniach Konta, w zakładce: Moje konto > Ustawienia konta.

Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością Administratora i partnerów Administratora mogą być przesyłane Użytkownikom drogą elektroniczną wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800).

14. Marketing Administratora i partnerów Administratora

O ile wyraziłeś na to zgodę̨, podany przez Ciebie adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów Administratora oraz partnerów Administratora, których produkty i usługi są zbliżone do tych oferowanych przez Administratora. Twoja zgoda może być́ cofnięta w każdym czasie. Zgoda może zostać wycofana poprzez dokonanie zmian w ustawieniach Konta, w zakładce: Moje konto > Ustawienia konta.

O ile wyraziłeś na to zgodę, podany przez Ciebie numer telefonu będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów Administratora oraz partnerów Administratora, których produkty i usługi są zbliżone do tych oferowanych przez Administratora. Twoja zgoda może być́ cofnięta w każdym czasie. Zgoda może zostać wycofana poprzez dokonanie zmian w ustawieniach Konta, w zakładce: Moje konto > Ustawienia konta.

Administrator może prowadzić marketing produktów i usług Administratora oraz partnerów Administratora, których produkty i usługi są zbliżone do tych oferowanych przez Administratora także drogą tradycyjną, poprzez wysyłkę materiałów reklamowych dołączanych do przesyłek i korespondencji listowej.

O ile wyraziłeś na to zgodę, Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów lub usług partnerów Administratora, których produkty i usługi mogą różnić się od tych oferowanych przez Administratora. Twoja zgoda może być́ cofnięta w każdym czasie. Zgoda może zostać wycofana poprzez dokonanie zmian w ustawieniach Konta, w zakładce: Moje konto > Ustawienia konta.

15. Badania  marketingowe

Administrator może przeprowadzać za pośrednictwem Sklepu różne badania marketingowe (w szczególności ankiety). Jeśli Użytkownicy zgodzą się w nich uczestniczyć, będziemy wykorzystywać odpowiedzi w celu opracowania anonimowych wyników tych ankiet. Przestrzegamy w tym zakresie wszystkich polskich i europejskich norm dotyczących prowadzenia badań, aby zapewnić Użytkownikom Sklepu bezpieczeństwo i anonimowość.

16. Jak możesz się z nami skontaktować?

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki oraz warunków korzystania ze Sklepu prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta poprzez formularz dostępny na stronie www.modeledo.pl lub telefonicznie pod numerem 732-606-696

17. Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 2. Edrone Sp. z o.o., ul.1 Lekarska, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
 3. Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

18. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:


 1. kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

19. Czy niniejsza Polityka może zostać zmieniona?

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki – może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

          •             zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Użytkownika;

          •             rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

Administrator każdorazowo umieści w ramach Sklepu informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

20. Od kiedy obowiązuje niniejsza wersja Polityki?

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia  04.11.2021 r.